top of page

Contact

Location: 468 CARL Building, 213 Research Dr, Durham, NC 27710

Phone

919-684-2974

Email

Thanks for submitting!

Current Lab members

PI: Robert J. Lefkowitz, lefko001@receptor-biol.duke.edu

Lab Manager: Icee Li, yl703@duke.edu

Assistant Professor: Seungkirl Ahn, sa@duke.edu

Assistant Professor: Alem Kahsai, alem@receptor-biol.duke.edu

Assistant Professor: Lindsay Rein, lindsay.magura@duke.edu

Clinical Researcher: Ben Cocanougher, benjamin.cocanougher@duke.edu

Lab Research Analyst: Xingdong Zhang, xingdong.zhang@duke.edu 

Research Associate: Jihee Kim, jiheekim@duke.edu

Research Associate: Biswaranjan Pani, ranjan@receptor-biol.duke.edu

Visiting Research Scholar: Peng Xiao, peng.xiao@duke.edu

Post-doc: Natalia Pakharukova, natalia.pakharukova@duke.edu

Post-doc: Xiang Zhang, zx18@tsinghua.org.cn

Graduate Student: Christina Zhou, jingzhi.zhou@duke.edu

Graduate Student: Sunag Udupa, sunag.udupa@duke.edu

Lab Technician: Xinrong Jiang, xjiang@receptor-biol.duke.edu

Lab Technician: Samuel Liu, samuel.w.liu@duke.edu

Lab Technician: Dana Bassford, dana.bassford@duke.edu

Lab Technician: Litao Yang, litao.yang@duke.edu

Lab Technician: Ezra Cross, ezra.cross@duke.edu

Lab Technician: Caroline Del Real, ctd19@duke.edu 

bottom of page